Supporters of Renovate Europe Campaign

Annie Podimata, Spyros Danellis, Nikos Chrysogelos, Maria Piniou-Kalli, Rodi Kratsa, Stelios Kympouropoulos , Olga Theodorikakou, Theodoros Skylakakis, Giannis Tsoukalas and Kostas Chrysogonos – MEP supports Renovate Europe Campaign by signing REC’s Manifesto.


Increasing the rates for deep energy retrofits across Europe is among the main paths to achieve EU energy targets.

Scroll to Top